Danmarks statistik har – noget forsinket – fået opgjort, hvordan det er gået økonomisk for akvakulturen i 2021. Bemærk, at det er havbrugene, der tjener pengene. Markedet er så godt, at hvis vi kunne producere 10 gange så mange fisk kunne vi også tjene (mindst) 10 gange så mange penge. Det ville også være godt for natur, miljø og klima, da havbrug, som bekendt, er en af de suverænt mest ressourceffektive former for animalsk produktion.

Regnskabsstatistik for akvakultur 2021

Produktionen fra danske akvakulturanlæg (opdræt af fisk og skaldyr) steg i 2021 med 4.000 ton til 58.000 ton. Det samlede driftsresultat for sektoren steg fra et negativt resultat med 158 mio. kr. til 125 mio. kr., hvilket er på niveau med 2018. Det bedre driftsresultat skyldes, at bruttoudbyttet steg med 2 pct. og driftsomkostningerne faldt med 8 pct.

Driftsresultat for akvakultur fordelt på anlægstyper - løbende priserKilde: www.statistikbanken.dk/akregn1

Anlæg med ingen eller lav recirkulation af vand fik mindre overskud

Gruppen af anlæg med ingen eller lav recirkulation af vand (anlæg, der oftest vil være traditionelle dambrug med produktion i jorddamme, hvorfra vandet kun i ringe grad recirkuleres) fik et dårligere resultat i 2021 end året før. Det samlede driftsresultat for gruppen faldt med 21 mio. kr. til 20 mio. kr. Bruttoudbyttet faldt med 13 mio. kr. til 412 mio. kr., og driftsomkostningerne steg med 8 mio. kr. til 392 mio. kr. Stigningen i omkostninger skyldtes især udgifter til køb af yngel, som steg med 54 mio. kr. Omkostninger til leje af udstyr og forpagtning af arealer og bygninger faldt dog med 17 mio. kr., og personaleomkostninger faldt med 11 mio. kr.

Anlæg med middelhøj og høj recirkulation af vand fik mindre underskud

Gruppen af anlæg med middelhøj og høj recirkulation af vand (anlæg, der oftest vil være mere industrialiserede med produktion i bassiner, hvorfra vandet kan renses og recirkuleres) fik i 2021 et lille underskud på 2 mio. kr., hvilket er en fremgang fra et underskud på 115 mio. kr. i 2020. Bruttoudbyttet steg med 2 mio. kr. til 553 mio. kr. Driftsomkostningerne faldt med 99 mio.kr til 551 mio. kr., og finansierings-omkostningerne faldt med 11 mio. kr. til 4 mio. kr. De driftsomkostninger, der faldt mest, var køb af foder, som faldt med 36 mio. kr., forpagtning af arealer og bygninger faldt med 31 mio. kr., og personaleomkostninger faldt med 16 mio. kr. til 76 mio. kr.

Fremgang for havbrug

Havbrugene fik i 2021 et resultat på 98 mio. kr., hvilket var en fremgang på 59 mio. kr. fra 39 mio. kr. i 2020. Produktionen steg med 1.000 ton til 12.300 ton., og bruttoudbyttet steg med 30 mio. kr. til 446 mio. kr. Driftsomkostningerne faldt med 28 mio. kr. til 347 mio. kr. Omkostninger til køb af yngel faldt med 35 mio. kr., imens omkostninger til salg og distribution steg med 7 mio. kr.

Havbrugsanlæg er stadig de største og giver bedre resultat pr. anlæg

I 2021 var der 17 havbrug og 145 anlæg på land. Næsten alle producerede primært regnbueørred, men havbrugene havde et markant bedre resultat pr. anlæg end de øvrige anlægstyper. Havbrugene opnåede et resultat på 5,7 mio. kr. i gennemsnit pr. anlæg, mens landanlæggene havde et resultat på 92.000 kr. pr. anlæg.

Færre anlæg

Der var i alt 189 anlæg i 2021, hvilket var 5 færre end i 2020. Der var en nedgang på 8 landanlæg og 2 havbrug, hvorimod der var 5 skaldyranlæg flere end i 2020.

Regnskabsresultater for akvakultur (gennemsnit pr. anlæg)

 Anlæg med ingen eller lav recirkulationAnlæg med middelhøj eller høj recirkulation
Havbrug
 202020212020202120202021
 antal
Anlæg10810045451917
 ton pr. anlæg
Produktion139144463494594721
 1 000 kr. pr. anlæg
Bruttoudbytte3940412412238122882190526226
Driftsomkostninger3558392414460122511976020426
Finansieringsomkostninger3645325858958
Driftsresultat347155-2548-4720565742
– Nedre halvdel-40-280-6517-1732711192
– Øvre halvdel73459016031714426210861
Driftsresultat efter ejeraflønning174-19-2761-26619715651
 pct.
Nøgletal      
Overskudsgrad5,30,6-19,9-1,59,421,8
Afkastningsgrad4,80,6-10,6-1,010,422,9
Soliditetsgrad14,321,219,029,276,182,6

Anm.1: Ud over de viste anlægstyper var der i 2021 også 27 skaldyrbrug beliggende til havs.
Anm.2: Løbende priser
Kilde: www.statistikbanken.dk/akregn1

Nyt fra Danmarks Statistik

9. marts 2023 – Nr. 81

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Samtidig med denne udgivelse frigives tilhørende tabeller i Statistikbanken. Tallene er foreløbige og vil på baggrund af supplerende information blive opdateret i forbindelse med udgivelsen af de endelige tal i Statistikbanken og i årspublikationen Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 28. februar 2020. Statistikken er baseret på regnskabsoplysninger for akvakulturvirksomheder fra erhvervets revisorer. Regnskaberne følger virksomhedernes regnskabsår. Desuden anvendes data fra Fiskeristyrelsens akvakulturregister og kommuners registre over dambrug og havbrug.

Driftsresultatet udgør resultat efter selskabsskat og ekstraordinære poster. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Overskudsgrad er resultatet af primær drift minus beregnet vederlag til ejere i pct. af bruttoudbyttet. Afkastningsgrad er resultatet af primær drift minus beregnet vederlag til ejer i pct. af de gennemsnitlige erhvervsaktiver. Soliditetsgrad er egenkapitalen i pct. af aktiver i alt, ultimo. Øjenæg er befrugtede æg, som benyttes til videre opdræt.

Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.